روکو، شرکت حریر نام کویر

 

نام واحد صنعتی: روکو، شرکت حریر نام کویر
تاریخ تاسیس: ۱۳۷۷
مدیر عامل: مهندس دائمی و مهندس دستمالچی
نوع فعالیت:
تیم طراحی:
نشانی:
وب سایت:
محل نصب گالری شهری: یزد، بلوار دانشجو، قبل از شهدای محراب
چیدمانگر: دکتر میرحسینی

 

 

محل نصب گالری شهری: خیابان کاشانی
چیدمانگر: نوید خالصی
به بالای صفحه بردن