شرکت بافندگی یزدبافت، بلوار طالقانی

 

نام واحد صنعتی: شرکت بافندگی یزدباف
تاریخ تاسیس: ۱۳۳۵
مدیر عامل: محمد ضرابیه
نوع فعالیت:  –
نشانی:  –
وب سایت: www.yazdbaf.com
تیم طراحی: وحید ولی زاده، بهناز رکنیان، مهدیه محمد بیگی، هادی رضایی
محل نصب گالری شهری: بلوار طالقانی
چیدمانگر: دکتر استقلال
به بالای صفحه بردن