طرح های جشنواره ملی پارچه یزد ابداعی باشد

بافندگی مهتکس استان یزد گفت:انتظار دارم طرح های جشنواره ملی پارچه فجر ابداعی و به دور از کپی برداری باشد.
جمال سلطانی یکی از نساجان تولید پارچه رو مبلی استان یزد در گفتگو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان
یزد گفت:این جشنواره به گونه ای رابطه ای دو سویه دارد به عبارتی هم تبلیغات کارخانه ها در معرض عموم قرار می گیرد و
هم با طرح های جدیدی رو برو می شوند.
وی با اشاره به انتظارات خود از این جشنواره افزود:جای خالی طرح های ابداعی پارچه در استان یزد حس می شود به گونه ای
که حدود ۹۰درصد طرح های استان کپی برداری است.
بافندگی مهتکس استان تصریح کرد:امیدوارم در این جشنواره با طرح های جدید و کارهای ابداعی روبرو شوم.
وی همچنین آینده صنعت پارچه را خوب بیان کرد البته به گونه ای که کیفیت و طرح ها خوب باشد.

به بالای صفحه بردن