هنر بافت ایده ها

  نام واحد صنعتی: هنر بافت ایده ها تاریخ تاسیس: – مدیر عامل: – نوع فعالیت: – تیم طراحی: الهام رحیمیان نشانی: – وب سایت: – محل نصب گالری شهری: یزد.خیابان کاشانی، قبل از کوچه اکبر آباد چیدمانگر: –