شرکت بافت نقره ای، خیابان کاشانی بعد از سینما ایران

شرکت بافت نقره ای مدیر عامل: کاظم آسال تاسیس: ۱۳۷۰ چاپ:مهدی آسال طراح: محبوبه آسال چیدمانگر: حمید قوی پنجه