تعامل اداره صنعت،معدن و تجارت استان یزد با نخستین جشنواره ملی پارچه فجر/لزوم برگزاری طوفان فکری در راستای اقتصاد این جشنواره

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت استان یزد گفت:در بحث حمایت های معنوی همکاری های الزم را برای برگزاری نخستین جشنواره ملی پارچه فجر انجام می دهیم. به گزارش خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد؛ در راستای تعامل اداره صنعت، معدن و تجارت استان با نخستین جشنواره ملی پارچه فجر،نخستین نشست مشترک صنعت …

تعامل اداره صنعت،معدن و تجارت استان یزد با نخستین جشنواره ملی پارچه فجر/لزوم برگزاری طوفان فکری در راستای اقتصاد این جشنواره ادامه مطلب »