دیوار منتخب، شماره 1، بلوار باهنر

مجموعه پارچه های سنتی و معاصر