اولین نشست معارفه و شرح وظایف اعظای کمیته های جشنواره ملی پارچه

اولین نشست معارفه و شرح وظایف اعظای کمیته های جشنواره ملی پارچه