هنر بافت ایده ها

 

نام واحد صنعتی: هنر بافت ایده ها
تاریخ تاسیس:
مدیر عامل:
نوع فعالیت:
تیم طراحی: الهام رحیمیان
نشانی:
وب سایت:
محل نصب گالری شهری: یزد.خیابان کاشانی، قبل از کوچه اکبر آباد
چیدمانگر:

 

به بالای صفحه بردن