اولین گالری شهری جشنواره ملی پارچه فجر

گام نخست جشنواره “افتتاح اولین گالری شهری”

ایجاد گالری و نمایش آثار هنری با هدف معرفی انواع هنرها و هنرمندان با رویکرد تجاری سازی هنر در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شکل گرفت.
گالری در شهر تفکریست که در خرداد ماه سال ۹۸ در راستای اولین جشنواره ملی فجر پارچه متولد شد . و هدف از این ایده حمایت از هنرمندان و صنعتکرانی است که خالق آثار ارزشمندی هستن که به نوعی ناخوادگاه مخاطبین خود را به سمت امر زیبا سوق داده اند.
رویداد گالری در شهر که برای اولین بار در جهان رقم میخورد. پا را فرا تر از دیوارهای یک گالری و یک هنرمند گذاشته است.و دیوارهای یک شهر را تبدیل به گالری می کند.و ضمن حمایت از طراحان هنرمندان ، صنعتکران …به ارتقا سطح سلیقه مخاطبین خود (شهروندان) و همچنین به ارتقا سطح زیبا سازی فضای شهری میپردازد.در حقیقت گالری شهری یک جریان مشترک المنافع محسوب میشود.که گروههای بسیاری از جامعه را به یک چالش فرهنگی هنری دعوت میکند.
امید است همانگونه که اولین رویداد گالری شهری در یزدبه حمایت از پارچه های سنتی و معاصر پرداخته… در آینده ای نزدیک تمامی دیوارهای کشور ..( اولین گالری کشوری) و متعاقبا دیوارهای کلیه کشورهای جهان ..( اولین گالری جهانی)با یک رویکرد مشخص بوقوع بپیوندد .

"اولین رویداد گالری در شهر یزد" ایجاد گالری و نمایش آثار هنری
“گام نخست جشنواره افتتاح اولین گالری شهری” 

به بالای صفحه بردن