تعامل اداره صنعت،معدن و تجارت استان یزد با نخستین جشنواره ملی پارچه فجر/لزوم برگزاری طوفان فکری در راستای اقتصاد این جشنواره

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت استان یزد گفت:در بحث حمایت های معنوی همکاری های الزم را برای برگزاری نخستین
جشنواره ملی پارچه فجر انجام می دهیم.
به گزارش خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد؛
در راستای تعامل اداره صنعت، معدن و تجارت استان با نخستین جشنواره ملی پارچه فجر،نخستین نشست مشترک صنعت و
هنر برگزار شد.
داوودی دبیر جشنواره ملی پارچه استان در این نشست به تشریح چگونگی برگزاری این جشنواره پرداخت و گفت:بخش اعظمی
که با این جشنواره درگیر می شود اداره صمت است تا برگزاری بزرگترین فستیوال پارچه رقم بخورد.
وی خطاب به علمدار رئیس صمت یزد افزود:برای رونق تولید این جشنواره بحث ارتباط با کارخانجات در اختیار در این اداره
قرار گیرد.
استقرار تیمی برای برند سازی صنعت پارچه در این جشنواره و در نظر گرفتن امتیاز تسهیالت و تشویق برای شرکت کنندگان،
از دیگر مواردی بود که داوودی به آن اشاره کرد.
علمدار رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت استان نیز در این نشست از همکاری همه جانبه این اداره در بحث حمایت های
معنوی برای برگزاری جشنواره ملی پارچه فجر استان خبر داد و افزود:برای ارتباط با کارخانجات با رئیس خانه صمت استان
مکاتبه می شود تا مسئله پیگیری گردد.
وی همچنین پیرامون تقسیم بندی وظایف و انتخاب رابط برای جشنواره و صنعت مباحثی را مطرح کرد و ادامه داد:باید طوفان
فکری برای بحث اقتصاد جشنواره شکل بگیرد تا بتوان زنجیره نساجی را تکمیل کرد.
زنده کردن حس نوستالژی پارچه یزد،اهمیت برند سازی این صنعت،تخفیف هتل های استان برای شرکت کنندگان جشنواره در
ایام ۶ تا ۸ آذر و خدمات قابل ارائه در این جشنواره از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح و پیرامون آن بحث و
تبادل نظر شد.

به بالای صفحه بردن