بافت تاریخی یزد آماده فضا سازی جشنواره ملی پارچه فجر

دبیر نخستین جشنواره ملی پارچه فجر استان یزد گفت:در راستای برگزاری جشنواره ملی پارچه، قسمتی از بافت تاریخی یزد با نخ و
پارچه فضا سازی می شود.
به گزارش خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر استان یزد؛
در راستای برگزاری نخستین جشنواره ملی پارچه فجر استان یزد تعدادی از دانشجویان هنر از بافت تاریخی یزد بازدید کردند.
دکتر داوودی دبیر نخستین جشنواره ملی پارچه فجر استان یزد در این بازدید گفت:دانشجویان در قالب تیم های به فضا سازی
محیطی بافت تاریخی با نخ و پارچه می پردازند.
وی هدف از اجرای این طرح را از یک سو زیباسازی بافت تاریخی و از سوی دیگر تبلیغات جشنواره پارچه بیان کرد.
دبیر جشنواره ملی پارچه فجر استان یزد تصریح کرد:این اقدام باعث می شود به رابطه دوسویه هنر مدرن و سنتی در بافت تاریخی
پی برد.
داوودی با اشاره به اینکه هر قسمت از این فضا سازی ها حال و هوای مخصوص به خود را دارد افزود : دانشجویان باتوجه به
جنس تاریخی این فضا باید کاری مدرن و جدید ولی همسو با هنر و معماری قدیم را پیش روی مردم بگذارد .
وی همچنین ایجاد رقابت جذاب بین دانشجویان را از نکات بارز و مثبت اجرای این طرح عنوان کرد.
گفتنی است بافت تاریخی شهر یزد در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۸۴ با شماره ثبت ۱۵۰۰۰ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیدهاست و شهر یزد به دلیل معماری تاریخی ارزشمند و بافت سنتی دست نخوردهاش در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۶ درفهرست میراث
جهانی یونسکو به ثبت رسید.

به بالای صفحه بردن