بها دادن به صنعت نساجی استان با برگزاری جشنواره ملی پارچه فجر/جشنواره ملی پارچه فجر گامی برای هم افزایی با طراحان مدیر مجموعه

مدیر مجموعه سناتور یزد گفت:جشنواره ملی پارچه فجر اقدامی برای بها دادن به صنعت پارچه و آشنایی با طراحان و تولید
کنندگان پارچه است.
جمال سلطانی مدیر مجموعه سناتور یزد در گفتگو با خبرنگار نخستین جشنواره ملی پارچه فجر از استان یزد به رشد مطلوب
صنعت پارچه طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت:متاسفانه االنه تحریم ها مانع پیشرفت کار ما شده اما اگر بتوانیم ماشین ها و
دستگاه ها را بروز رسانی و مکانیزه کنیم چیزی کمتر از کشور های دیگر نداریم.
وی جشنواره ملی پارچه فجر را پله ای برای ارتقای صنعت پارچه بیان کرد و افزود:اگر این جشنواره به خوبی اجرا شود بها
دادن به صنعت نساجی است.
مدیر مجموعه سناتور یزد با بیان اینکه این جشنواره شناسنامه ای برای آشنایی با تولیدکنندگان و متخصصان طراحی پارچه است
تصریح کرد:به گونه ای آشنایی دو سویه صورت می گیرد، از یک سو می توان کار خود را ارتقا داد و از سوی دیگر از
معلومات دانشگاهی استفاده کرد.
سلطانی خاطر نشان کرد:پیاده سازی ایده های طراحان و مصرف کنندگان نقطه عطفی برای برگزاری این جشنواره است.
وی همچنین اعالم آمادگی کرد که در صورت آماده سازی زیرساخت الزم یکی از حامیان مالی این جشنواره باشد.
گفتنی است:ترمه های تولیدی ترمه سنتی یزد تا ۱۳ طرح و رنگ را شامل می شود که در نوع خود بی نظیر است و این افتخار
را دارد که باالترین میزان تراکم بافت را تا بیش از ۳۰۰ پود در سانتی متر ارائه دهد.

به بالای صفحه بردن